Polityka przetwarzania danych osobowych


Celem niniejszej informacji jest wyjaśnienie, w jaki sposób i do jakich celów wykorzystujemy Pana/Pani dane osobowe. Prosimy o uważne zapoznanie się z treścią niniejszej informacji.

 

1. Który podmiot prawny będzie wykorzystywał Pana/Pani dane osobowe?

 

EUROP ASSISTANCE SA, spółka prawa francuskiego działająca w formie spółki akcyjnej „société anonyme”, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 46,926,941 €, zarejestrowana w Rejestrze Handlu i Spółek w Nanterre pod numerem 451 366 405, z siedzibą pod adresem 1 Promenade de la Bonnette - 92230 Gennevilliers, Francja

2. W jaki sposób będziemy wykorzystywać Pana/Pani dane osobowe?

Europ Assistance S.A., będzie wykorzystywać Pana/Pani dane osobowe do celów:

- ubezpieczenia i zarządzanie ryzykiem,
- wystawianie polis ubezpieczeniowych i zarządzanie nimi,
- likwidacji szkód ubezpieczeniowych,
- działań marketingowych i promocyjnych,
- udostępniania informacji do celów zwalczania nadużyć.

Podstawę prawną przetwarzania Pana/Pani danych osobowych przez Europ Assistance S.A stanowi umowa ubezpieczenia, działania podjęte na Pani/Pani żądanie przed zawarciem umowy ubezpieczenia. Dla celów działań marketingowych i promocyjnych podstawą przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

 

3. Jakie dane osobowe będziemy wykorzystywać?

Przetwarzane będą wyłącznie dane osobowe, które są niezbędne do powyższych celów. Europ Assistance S.A. będzie przetwarzać w szczególności: Imię, Nazwisko, PESEL, adres zamieszkania, nr telefonu, adres zamieszkania, datę urodzenia, okoliczności wypadku ubezpieczeniowego, w tym dane o stanie zdrowia.

  

4. Jakimi środkami będziemy przetwarzać Pana/Pani dane osobowe?

Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane za pośrednictwem informatycznych systemów operacyjnych oraz formularzy papierowych.

 

5. Komu będziemy udostępniać Pana/Pani dane osobowe?

Możemy udostępniać Pana/Pani dane osobowe innym podmiotom Europ Assistance S.A. a także podmiotom, którymi Europ Assistance posługuje się przy świadczeniu usług objętych umową ubezpieczenia oraz organom nadzoru nad rynkiem ubezpieczeniowym takim jak Komisja Nadzoru Finansowego, czy Rzecznik Finansowy.

  

6. Dlaczego wymagane jest przekazanie Pana/Pani danych osobowych?

Przekazanie Pana/Pani danych jest wymagane ze względu na realizację postanowień umowy ubezpieczenia. W przypadku ich nieprzekazania brak jest możliwości świadczenia usług z tytułu zawarcia umowy.

  

7. Jakie prawa przysługują Panu/Pani w związku z własnymi danymi osobowymi?

W odniesieniu do własnych danych osobowych przysługują Panu/Pani poprzez zgłoszenie żądania na adres poczty elektronicznej iod@europ-assistance.pl. prawo: dostępu do  własnych danych osobowych, sprostowania nieprawidłowych lub niepełnych danych osobowych, usunięcia danych osobowych, ograniczenia przetwarzania Przenoszenia danych, wycofania zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych, sprzeciwu wobec przetwarzania przez Europ Assistance S.A. Pana/Pani danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego lub w innej sytuacji przewidzianej w przepisach prawa.

   

8. W jaki sposób można wnieść skargę?

Przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

9. Jak długo będziemy przechowywać Pana/Pani dane osobowe?

Będziemy przechowywać Pana/Pani dane do momentu wygaśnięcia Pana/Pani roszczeń z umowy ubezpieczenia, a następnie przez okres wymagany przepisami powszechnie obowiązującego prawa (np. prawa podatkowego).

 

10. Nasz inspektor ochrony danych

W przypadku jakichkolwiek pytań należy skontaktować się z inspektorem ochrony danych Europ Assistance przy pomocy poczty elektronicznej na adres iod@europ-assistance.pl


Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Używamy plików cookies, aby ułatwić korzystanie z witryny Europ Assistance Polska. Jeżeli nie życzysz sobie, aby pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki.