REGULAMIN ZAWIERANIA DROGĄ INTERNETOWĄ UMÓW UBEZPIECZENIA „ŚWIAT BEZ GRANIC”


Niniejszy regulamin określa zasady i warunki zawierania za pośrednictwem strony internetowej dedykowanej do sprzedaży ubezpieczeń podróżnych oferowanych przez Europ Assistance S.A. (dalej zwany tak że: Ubezpieczyciel) umów ubezpieczenia podróżnego „Świat bez granic”, na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia „Świat bez Granic” (dalej zwanych także: OWU), w tym w szczególności dane podmiotu oferującego zawarcie umowy ubezpieczenia drogą internetową, informacje o kosztach związanych z zawarciem i wykonaniem umowy ubezpieczenia, a także informacje o prawie właściwym dla zawarcia i wykonania umowy ubezpieczenia, sposobie rozwiązania oraz trybie dochodzenia roszczeń z umowy ubezpieczenia.

 
Dane ubezpieczyciela

Europ Assistance S.A., spółką akcyjną prawa francuskiego, o kapitale zakładowym w wysokości 35.402.785 Euro, działającą w oparciu o przepisy francuskiego Kodeksu ubezpieczeń, z siedzibą w Gennevilliers, 1, promenade de la Bonnette, 92230 Gennevilliers, Francja, zarejestrowaną w Rejestrze Handlowym i Spółek w Nanterre pod nr 451 366 405

reprezentowana przez oddział

Europ Assistance S.A. Irish Branch, z siedzibą w Dublinie, Central Quay, Ground Floor, Block B, Riverside IV, Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, D02 RR77, Irlandia zarejestrowany w Urzędzie Rejestrowym pod nr 907 089
 
Dane przedstawiciela ubezpieczyciela na terenie Rzeczpospolitej Polskiej

Firma: Europ Assistance Polska Sp. z o.o.
Adres: ul. Wołoska 5, budynek Taurus, 02-675 Warszawa
Organ prowadzący rejestr, do którego wpisany jest przedstawiciel Ubezpieczyciela: rejestr przedsiębiorców Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Numer rejestru, do którego wpisany jest Ubezpieczyciel: 0000034499
Numer Identyfikacji Podatkowej nadany przedstawicielowi Ubezpieczyciela w kraju siedziby: 525-10-32-299
 
Procedura zawierania umowy ubezpieczenia drogą internetową oraz informacje o języku i prawie właściwym dla umowy ubezpieczenia

Zawieranie umów ubezpieczenia odbywa się za pośrednictwem portalu internetowego Ubezpieczyciela dostępnego ze strony www.citibank.pl

Zawarcie umowy odbywa się po określeniu parametrów ubezpieczenia w kalkulatorze składki, wybraniu oferty, wprowadzenia danych osobowych Ubezpieczającego oraz Ubezpieczonych, potwierdzeniu zapoznania się i akceptacji niniejszego Regulaminu, Ogólnych Warunków Ubezpieczenia „Świat bez granic” (dalej „OWU”), Zasad Użytkowania i Bezpieczeństwa, Informacji o pośredniku ubezpieczeniowym, Informacji o zakładzie ubezpieczeń oraz Pełnomocnictwa Banku. Umowa zostaje zawarta z momentem zapłaty składki. W przypadku braku zapłaty składki umowę uznaje się za niezawartą. Oferta Ubezpieczyciela przedstawiona po wyliczeniu składki, stanowi ofertę w rozumieniu kodeksu cywilnego, która wiąże Ubezpieczyciela, pod warunkiem, że zostanie niezwłocznie przyjęta przez Klienta. Przyjęcie oferty następuje poprzez opłacenie składki za pomocą formularza płatności znajdującego się na portalu internetowym Ubezpieczyciela dostępnego ze strony www.citibank.pl.

Zasady zawarcia umowy ubezpieczenia, płatności składki, minimalny okres na jaki może zostać zawarta umowa, oraz warunki jej wykonywania w tym prawa i obowiązki stron umowy ubezpieczenia, opis świadczeń przysługujących z tytułu umowy ubezpieczenia i tryb dochodzenia roszczeń w związku z zajściem zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową, w tym tryb składania wniosków i zażaleń, zawarte są w OWU.

Polisa oraz OWU zostaną wysłane na adres e-mail wskazany przez Ubezpieczającego na formularzu elektronicznym. Umowa ubezpieczenia zawierana jest w języku polskim. Język polski stosuje się również w relacjach z Klientem po zawarciu umowy ubezpieczenia;

Podstawę prawną zawarcia umowy ubezpieczenia stanowią przepisy prawa polskiego; prawo polskie znajduje zastosowanie do relacji pomiędzy Ubezpieczycielem a Klientem przed zawarciem umowy ubezpieczenia, w trakcie trwania umowy ubezpieczenia oraz po jej zawarciu.
 
Informacja o wysokości składki i opłatach oraz kosztach związanych z zawarciem umowy ubezpieczenia

Wysokość składki ubezpieczeniowej należnej z tytułu umowy ubezpieczenia zostaje ustalona w oparciu o kalkulator składki dostępny na stronie internetowej, po wprowadzeniu do kalkulatora niezbędnych danych. Koszty i opłaty obciążaj ące ubezpieczającego, wynikające z zawartej umowy ubezpieczenia oraz zasady ich zapłaty, zostały wskazane w OWU.
 
Informacje o rozwiązaniu umowy ubezpieczenia i trybie składania skarg i zażaleń z tytułu umowy ubezpieczenia
 
Informacje o prawie wypowiedzenia umowy ubezpieczenia, prawie odstąpienia od umowy ubezpieczenia oraz sądzie właściwym do rozstrzygania sporów związanych z umową ubezpieczenia, a także sposobie składania skarg i zażaleń związanych z realizacją umowy ubezpieczenia zawarte są w OWU.
 
Postępowanie reklamacyjne

W przypadku jakichkolwiek problemów związanych z możliwością zawarcia umowy ubezpieczenia drogą internetową, wynikających z niewłaściwego działania dedykowanego serwisu www, możliwe jest złożenie reklamacji w formie pisemnej na adres przedstawiciela Ubezpieczyciela. Szczegółowy tryb postępowania reklamacyjnego związanego z zawartą umową ubezpieczenia określają postanowienia § 31 OWU.

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA ORAZ WYMOGI DOTYCZĄCE OPROGRAMOWANIA

EUROP ASSISTANCE S.A. stosuje przepisy dotyczące ochrony danych osobowych przekazywanych do Ubezpieczyciela i gromadzonych w trakcie korzystania z serwisu internetowego, zapewniając wysoki standard bezpieczeństwa gromadzonych i przechowywanych danych. Wcelu zawarcia umowy ubezpieczenia muszą zostać spełnione następujące wymogi techniczne:

  • komputer posiadający połączenie z siecią internetową
  • internetowe konto pocztowe

Do poprawnego działania serwisu konieczne jest zastosowanie jednej z poniższych przeglądarek internetowych Internet Explorer 7.0, Firefox 1.5, Safari 3.2.1, Opera 9, Google Chrome 5.0 oraz w ich nowszych wersjach.

Obowiązywanie regulaminu
 
Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2018 roku. W przypadku zmiany regulaminu nowy regulamin zostanie umieszczony na niniejszej stronie internetowej.

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Używamy plików cookies, aby ułatwić korzystanie z witryny Europ Assistance Polska. Jeżeli nie życzysz sobie, aby pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki.